طراحی و ساخت سردخانه پرتقال

نگهداری مرکبات در سردخانه به زیر شاخه های متفاوتی مثل سردخانه پرتقال ، سردخانه نارنگی ، سردخانه گریپ فروت ، سردخانه نارنج ، سردخانه لیمو شیرین و سردخانه لیمو ترش تقسیم بندی می شود . جهت نگهداری مرکباتی نظیر پرتقال در درون سردخانه مواردی را بایستی لحاظ کنیم این است که پرتقال ها از کیفیت مناسب و پوستی سالم برخوردار باشد پرتقال ها ضربه نخورده باشند یعنی از روی درخت بر روی زمین نیفتاده باشند تا بتوانیم آنها را در درون سردخانه مدت زمان بیشتری نگهداری کنیم اصول نگهداری پرتقال در سردخانه باعث خواهد شد تا بتوانیم پرتقال را از نقطه ای که تولید شده به نقطه ای که نیاز به مصرف دارد بتوانیم در زمان و مکان مناسب انتقال دهیم .

به این روش در صورتی که ما در ابتدا بتوانیم مرکبات را به صورت سورت شده در آوریم و در جای مشخص و با فاصله از همدیگر در سردخانه قرار دهیم می توانیم شانس ماندگاری پرتقال را افزایش خواهیم داد .

سردخانه های نگهداری پرتقال با استفاده از کاهش دمای پرتغال باعث می گردند تا اتیلن محیط در فرآیند رسیدن میوه ها به خوبی عمل نکرده و زمان رسیدن میوه را با تاخیر مواجه می‌کند و این همان مطلوب ما خواهد بود که پرتقال را در زمان بیشتری بتوانید نگهداری کنیم دمای مطلوب برای نگهداری پرتقال عمدتا بین 2 تا 10 درجه سانتیگراد خواهد بود و بسته به نوع ارقام و نوع رطوبت و میزان رطوبت موجود در پرتقال این دما ممکن است متغیر باشد .

مهمترین ارقام پرتقال در کشور ما که کشت می شود می‌توانیم به پرتقال واشنگتون ،پرتقال تامسون ،پرتقال فراست ،پرتقال آملی ،پرتقال والنسیا ،پرتقال سیروس اشاره کرد . این ارقام مهم‌ترین ارقام پرتقال کشت شده در کشور ما هستند که در نقاط مختلف کشورمان کشت می شود مناطق شمالی کشور در خصوص مناطقی مانند تنکابن و یا در مناطق جنوبی کشور مثل بم و جیرفت و … می توانیم این کشت پرتقال را بسیار مشاهده کنیم به طوری که تقریباً عمده محصول مرکبات و پرتقال و نارنگی و لیمو شیرین ایران از این مناطق به دست می آید .

سردخانه پرتقال مرکبات

مشتریانی که از اعتماد به ما بهره مند شده اند .