طراحی و ساخت سردخانه صنعتی

سردخانه صنعتی جهت ذخیره مواد غذایی یکی از ارکان بسیار مهم در اداره کشورها می باشد این ذخیره سازی سبب می گردد تا در زمان افزایش تولیدات محصولات غذایی ، مواد غذایی ذخیره شده شده و در زمانی که تقاضا برای مواد غذایی افزایش پیدا می کند ، بتوان مواد غذایی ذخیره شده را به بازار عرضه نمود و اینگونه امنیت غذایی پایداری در جامعه پدید خواهد آمد حال که ما چگونگی ذخیره مواد غذایی آشنا شدیم نکته حایز اهمیت دیگری را بایستی بیان کنیم مواد غذایی که در اثر مجاورت با هوای محیط قادر به نگهداری آنها هستیم مانند گندم و انواع غلات و …. دسته دیگری از مواد غذایی وجود دارند که نخواهیم توانست در مجاورت با هوای محیط قرار دهیم زیرا در این صورت منجر به فساد آن محصول غذایی خواهد شد این محصولات عمدتا شامل میوه ، سبزیجات ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، لبنیات (شیر ، ماست ، خامه ، پنیر ، سر شیر ، …..) ، محصولات نیمه آماده مانند سیب زمینی نیمه آماده ، ….. است .
مواد غذایی فاسد شدنی را که نمی توانیم در مجاورت با هوا محیط قرار دهیم و قابلیت سازگاری با دمای محیط را ندارند را در درون سردخانه صنعتی می توان ذخیره نمود و این مهمترین دلیل برای توجیح نمودن ساخت سردخانه می باشد .

در صورتی که فاصله تولید مواد غذایی تا عرضه مواد غذایی زمان کوتاهی باشد (در حد چند ساعت تا چند روز ) از سردخانه صنعتی بالای صفر می توان استفاده نمود مواد لبنی عمدتا در این نوع از سردخانه صنعتی ذخیره می شوند ، اما در صورتی که فاصله تولید مواد غذایی تا عرضه مواد غذایی زمان زیادی باشد ( در حد چند ماه ) عمدتا به سردخانه صنعتی زیر صفر نیاز پیدا می کنیم این مواد غذایی شامل گوشت مرغ ، گوشت قرمز ، گوشت ماهی ، … خواهد بود اما گاهی پیش می آید که زمان ماندگاری زیاد در مورد مواد غذایی مورد نظر ما می باشد و از طرفی نیاز به سردخانه صنعتی زیر صفر نمی باشد در این مواقع که می توان میوه هایی مانند سیب را مثال زد می توان از روش ترکیبی واکس زدن میوه که مانع از دست دادن رطوبت سیب می گردد و کاهش درجه برودت سیب در درون سردخانه صنعتی بالای صفر استفاده نمود .

ساخت سردخانه جهت ذخیره مواد غذایی یکی از ارکان بسیار مهم در اداره کشورها می باشد این ذخیره سازی سبب می گردد تا در زمان افزایش تولیدات محصولات غذایی ، مواد غذایی ذخیره شده شده و در زمانی که تقاضا برای مواد غذایی افزایش پیدا می کند بتوان مواد غذایی ذخیره شده را به بازار عرضه نمود و اینگونه امنیت غذایی پایداری در جامعه پدید خواهد آمد حال که ما چگونگی ذخیره مواد غذایی آشنا شدیم نکته حایز اهمیت دیگری را بایستی بیان کنیم مواد غذایی که در اثر مجاورت با هوای محیط قادر به نگهداری آنها هستیم مانند گندم و انواع غلات و …. دسته دیگری از مواد غذایی وجود دارند که نخواهیم توانست در مجاورت با هوای محیط قرار دهیم زیرا در این صورت منجر به فساد آن محصول غذایی خواهد شد این محصولات عمدتا شامل میوه ، سبزیجات ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، لبنیات (شیر ، ماست ، خامه ، پنیر ، سر شیر ، …..) ، محصولات نیمه آماده مانند سیب زمینی نیمه آماده ، ….. است .
مواد غذایی فاسد شدنی را که نمی توانیم در مجاورت با هوا محیط قرار دهیم و قابلیت سازگاری با دمای محیط را ندارند را در درون سردخانه صنعتی می توان ذخیره نمود .

در صورتی که فاصله تولید مواد غذایی تا عرضه مواد غذایی زمان کوتاهی باشد (در حد چند ساعت تا چند روز ) از سردخانه صنعتی بالای صفر می توان استفاده نمود مواد لبنی عمدتا در این نوع از سردخانه صنعتی ذخیره می شوند ، اما در صورتی که فاصله تولید مواد غذایی تا عرضه مواد غذایی زمان زیادی باشد ( در حد چند ماه ) عمدتا به سردخانه صنعتی زیر صفر نیاز پیدا می کنیم این مواد غذایی شامل گوشت مرغ ، گوشت قرمز ، گوشت ماهی ، … خواهد بود اما گاهی پیش می آید که زمان ماندگاری زیاد در مورد مواد غذایی مورد نظر ما می باشد و از طرفی نیاز به سردخانه صنعتی زیر صفر نمی باشد در این مواقع که می توان میوه هایی مانند سیب را مثال زد می توان از روش ترکیبی واکس زدن میوه که مانع از دست دادن رطوبت سیب می گردد و کاهش درجه برودت سیب در درون سردخانه صنعتی بالای صفر استفاده نمود .

مشتریانی که از اعتماد به ما بهره مند شده اند .